Statut

Statut
Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Toruniu po zmianach podjętych na walnym zebraniu członków w dniu 13 lipca 2011 r.

I Nazwa i teren działania Stowarzyszenia

 

§1.

 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

 

§2.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz jest miasto Toruń.

§3.

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci podłużnej o wzorze ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§4.

 

Stowarzyszenie może powoływać delegatury, koła i inne ogniwa organizacyjne, stosownie do własnych potrzeb.

 

§5.

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych o podobnym profilu działania.

 

§6.

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

 

II Cele i sposoby działania

 

§7.

 

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości w zakre-sie szacowania nieruchomości i sprawnego jego funkcjonowania, a także troska o przestrzeganie przez jego członków etyki zawodowej, a w szczególności:

 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez organizowanie szkoleń, kursów kwalifikacyjnych, egzaminów państwowych oraz innych form kształcenia,
 2. działalność na rzecz wysokiego poziomu etycznego i zawodowego członków,
 3. współpraca z organami administracji ogólnej, organami samorządowymi, organizacjami i instytucjami gospodarczymi oraz społecznymi w organizowaniu i doskonaleniu działalności rzeczoznawców,
 4. krzewienie poczucia godności i solidarności zawodowej oraz popularyzacji pozycji i znaczenia rzeczoznawcy w gospodarce kraju,
 5. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach z organami admini-stracji ogólnej i samorządowej, jednostkami gospodarczymi itp.,
 6. rekomendacja rzeczoznawców majątkowych na biegłych w przypadku zwrócenia się innych organów do Stowarzyszenia o taką rekomendację oraz wydawanie członkom
 7. Stowarzyszenia rekomendacji do prac w organach, których Stowarzyszenie jest członkiem,
 8. inicjowanie uregulowań prawnych normujących działalność rzeczoznawców majątkowych i występowanie o interpretacje przepisów w tym zakresie.

 

§8.

 

Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:

 1. organizowanie zebrań i odczytów,
 2. organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych i specjalistycznych,
 3. wydawanie periodyków, skryptów i materiałów pomocniczych dla celów szkoleniowych i rozwojowych,
 4. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagra-nicznymi,
 5. przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów,
 6. wydawanie znaczka stowarzyszeniowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych,
 7. propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
 8. udzielania pomocy członkom w przypadkach wystąpienia takiej potrzeby.

 

III Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

 

Członkiem Stowarzyszenia może by każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego uzyskane na podstawie odrębnych przepisów i potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.Powyższe nie dotyczy członków wspierających, których zasady przyjmowania określone są w §15.

 

§10.

 

Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje zgodnie z niżej określonymi warunkami:

 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wymaga przez osobę ubiegającą się o członkostwo - zwanej w dalszej części statutu kandydatem:
  1. posiadania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
  2. odbycia w Stowarzyszeniu rocznego okresu kandydackiego. Okres kandydacki może ulec wydłużeniu z przyczyn określonych w §25 pkt 7b.Przyjęcie kandydata w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji i uchwały Zarządu, podejmowanej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji do Zarządu Stowarzyszenia.Od uchwały Zarządu o nie przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia, przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania w.w. uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 2. Honorowym Członkiem Stowarzyszenia może być osoba będąca rzeczoznawcą majątkowym o powszechnie znanych w środowisku osiągnięciach zawodowych, uznanej praktyce lub działalności na rzecz rozwoju rzeczoznawstwa majątkowego. Z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego występuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków. Członkostwa honorowego pozbawia uchwała Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§11.

 

 1. Prawa członka Stowarzyszenia i Honorowego Członka Stowarzyszenia:
  1. uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,
  2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  3. inicjowanie uchwał,
  4. branie udziału w działalności Stowarzyszenia,
  5. występowanie do władz Stowarzyszenia o reprezentowanie jego interesów wobec wszelkich władz i instytucji,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z federacją , innymi stowarzyszeniami lub organami albo osobami na mocy stosownych upoważnień lub pełnomocnictw,
  7. noszenia znaczka stowarzyszeniowego,h) używania w celach reklamowych logo Stowarzyszenia,
  8. reklamowanie w swoich operatach , na wizytówkach i na reklamie , swojego członkostwa w Toruńskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.
 2. Prawa kandydata na członka Stowarzyszenia
  1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków jednakże bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
  2. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków jednakże bez prawa do inicjowania uchwał za wyjątkiem odwołania do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu o nieprzyjęciu kandydata na członka w poczet członków stowarzyszenia.
  3. branie udziału w działalności Stowarzyszenia jednakże bez prawa do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

Prawa kandydata na członka Stowarzyszenia wygasają w przypadku nieuiszczenia składki kandydackiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, rezygnacji złożonej pisemnie do Zarządu, utraty uprawnień zawodowych lub śmierci

 

§12

 

 1. Obowiązki członka Stowarzyszenia
  1. przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia i wprowadzanie ich w życie,
  2. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
  3. regularne płacenie składek członkowskich i wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków,
  4. przestrzeganie standardów zawodowych i norm etyki zawodowej.
 2. Obowiązki Honorowego Członka Stowarzyszenia są takie same jak określone w §12 pkt 1 z tym że Honorowy Członek Stowarzyszenia jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
 3. Obowiązki kandydata na członka Stowarzyszenia:
  1. przestrzeganie postanowień statutu, stosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia i wprowadzanie ich w życie,
  2. branie czynnego udziału w działalności stowarzyszeniowej,
  3. regularne opłacanie składek kandydackich tj. miesięcznej składki równej miesięcznej składce członkowskiej a wpisowego równego 12 miesięcznej składce członkowskiej po uchwale Zarządu lub Walnego Zebrania Członków o przyjęcie go na członka,
  4. wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków,
  5. przestrzeganie standardów zawodowych i norm etyki zawodowej.

 

§13

 

W razie naruszenia przez członka postanowień statutu, Zarząd Stowarzyszenia, po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego, może udzielić członkowi upomnienia, nagany lub wykluczyć go ze Stowarzyszenia. Od postanowień Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

 

§14

 

 1. Członkostwo ustaje z chwilą :
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
  • skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 6 m.-cy,
  • wykluczenia za Stowarzyszenia w trybie §13,
  • z chwilą utraty uprawnień zawodowych,
  • śmierci członka.
 2. W przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo stosuje się tryb określony §10.
 3. W przypadku, gdy dotychczasowemu członkowi Stowarzyszenia zostały czasowo zawieszone uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego traci on dotychczasowe prawa członkowskie i wchodzi automatycznie w prawa kandydata określone w §11 pkt 2 i obowiązki określone w §12 pkt 3 statutu z zastrzeżeniem, że po ponownym przyjęciu go na członka nie jest on zobowiązany do wpłaty wpisowego .

 

§15

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna , która popiera działalność Stowarzyszenia , deklaruje wsparcie finansowe i zostanie przyjęta po złożeniu wniosku i uchwale Zarządu Stowarzyszenia. Członkostwo członka wspierającego ustaje z chwilą jego śmierci lub utraty osobowości prawnej, względnie wypowiedzenia członkostwa zgłoszonemu na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia lub podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu osobiście lub przez swojego przedstawiciela z głosem doradczym.

 

  IV Władze Stowarzyszenia

 

§16.

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Komisja Etyki Zawodowej.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą ilością głosów. Każdy z członków władz (Zarządu, Komisji, Pełnomocnicy) Stowarzyszenia pełni swoją funkcję nie dłużej jak dwie kadencje. Ponownie można kandydować na tę samą funkcję nie wcześniej jak po upływie jednej kadencji przerwy. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o przedłużeniu pełnienia funkcji przez członków władz Stowarzyszenia o jedną kadencję.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§17

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia które:

 1. ustala wytyczne programowe i plany działania,
 2. wybiera przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, Zarząd, Komisję Rewizyjną, Komisję Etyki Zawodowej,
 3. uchwala regulamin wyborów,
 4. przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Etyki Zawodowej, Komisji Rewizyjnej .
 5. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej .
 6. podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania stowarzyszenia,
 7. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady,
 8. uchwala regulamin działania Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej
 9. ustala wysokość składek członkowskich,
 10. rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich,
 11. uchwala wzór znaczka stowarzyszeniowego,
 12. uzupełnia skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej - w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

§18

 

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności 
  1. w terminie zgodnie z §16 pkt 3,
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§19

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków (przewodniczącego, 2 vice przewodniczących, sekretarza i skarbnika). Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Do wyboru niezbędnym jest otrzymanie zwykłej większości głosów.

 

§20

 

Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizowanie działalności stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec wszelkich władz i urzędów,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. wybór 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 

§21

 

Do realizacji zadań wyszczególnionych w §20 Zarząd może w miarę potrzeb powoływać na określony czas zespoły robocze.

 

§22

 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§23

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Wyłania ona spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§24

 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:

 1. kontrolę działalności Stowarzyszenia,
 2. kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowê udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
 4. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.

 

§25

 

 1. Komisja Etyki Zawodowej składa się z 5 członków, spośród których wyłania się każdorazowo 3 członków do pracy w tej komisji. Sposób wyboru określa regulamin działania w.w. komisji. Członkiem komisji nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia, a także osoba będąca członkiem tej komisji, której postępowanie podlega pracom tej komisji.
 2. Sprawy do Komisji Etyki Zawodowej wnoszone są przez Zarząd Stowarzyszenia:
  • na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia skierowany do Zarządu lub
  • z własnej inicjatywy Zarządu.
 3. Praca Komisji opiera się na możliwych do uzyskania informacjach źródłowych, wyjaśnieniach osoby, której postępowanie jest oceniane oraz innych udokumentowanych źródłach informacji.
 4. Wynikiem prac Komisji Etyki Zawodowej powinno być :
  • niezwłoczne przygotowanie pisemnych materiałów związanych z domniemanym nieprzestrzeganiem norm etyki zawodowej przez członka lub kandydata na członka Stowarzyszenia i przekazanie tych materiałów do Zarządu, który zobowiązany jest wnieść te materiały do porządku obrad najbliższego zebrania, o ile te materiały zostaną mu przekazane przynajmniej 14 dni przed zebraniem i nie będą zawierały komentarzy godzących w dobre imię osoby, której postępowanie podlega ocenie,
  • przedstawienie na zebraniu członków treści opracowanych materiałów.
 5. Opracowane przez Komisję materiały mogą jedynie zawierać ustalone przez nią fakty. Niedopuszczalny jest jakikolwiek komentarz godzący w dobre imię osoby , która posądzona jest o naruszenie norm etycznych i zawodowych.
 6. Rozstrzygnięcie czy postępowanie członka Stowarzyszenia lub kandydata na członka Stowarzyszenia było nieetyczne lub związane z nieprzestrzeganiem norm zawodowych należy do Walnego Zebrania Członków i wymaga podjęcia uchwały kwalifikowaną większością głosów wynoszącą 60% w głosowaniu tajnym.
 7. 7. O ile podjęta zostanie uchwała uznająca, że postępowanie w/w. osoby było związane z nieprzestrzeganiem norm zawodowych i etycznych, Zarząd Stowarzyszenia w stosunku do
  1. członka Stowarzyszenia może udzielić jednej z kar wymienionych w §13 statutu, względnie proponuje nie udzielenie przez określony okres czasu danej osobie rekomendacji o której mowa w §7 pkt f statutu,
  2. kandydata na członka Stowarzyszenia może wydłużyć dodatkowo okres kandydacki na określony czas, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy.
 8. Od uchwały Zarządu udzielającej członkowi Stowarzyszenia kary przysługuje mu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinno być wniesione do Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu.Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawach odwoławczych z tytułu nałożenia kar etycznych i zawodowych podejmowana jest kwalifikowaną większością głosów wynoszącą 60% w głosowaniu tajnym. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna . Od uchwały Zarządu, w sprawach o wydłużenie okresu kandydackiego, kandydatowi na członka nie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 9. Osoba , której postępowanie podlegało ocenie ma prawo przed podjęciem uchwał przez Walne Zebranie Członków do:
  • udzielenia wyjaśnień osobiście lub
  • udzielenia wyjaśnień przez osobę ją reprezentującą, będącą członkiem Stowarzyszenia i która wyraziła zgodę na jej reprezentowanie.

 

§ 25a

 

W ramach TSRM działa Komisja Opiniująca, której celem jest opiniowanie operatów szacunkowych członków TSRM. Skład Komisji na kolejną kadencję powołuje Walne Zebranie członków TSRM.

 

V Fundusz i majątek Stowarzyszenia

 

§26.

 

Fundusze Stowarzyszenia składają się z:

 1. wpływów ze składek członkowskich i kandydackich,
 2. darowizn i zapisów,
 3. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.

 

§27

 

Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

 

§28

 

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.

Jednocześnie:

 1. dla realizacji celów statutowych może zawierać umowy o pracę lub na warunkach zlecenia,
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą kwalifikowaną większością głosów wynosząca 60%. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

§29

 

Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu - przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.

 

VI Sekretariat Stowarzyszenia

 

§30

 

Zarząd Stowarzyszenia w miarę potrzeby i w ramach posiadanych środków może zatrudnić płatny fachowy personel pomocniczy.

 

VII Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§31

 

Rozwiązanie Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bez-względną ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§32

 

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 

§33

 

Statut uchwalony został przez Założycieli Stowarzyszenia na zebraniu w dniu 8 lutego 1993r. Zmiany do Statutu zostały uchwalone na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 3 kwietnia 1997 roku, w dniu 4 czerwca 2005 roku oraz w dniu 13 lipca 2011 r..

 

Zmiany do statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

"TSRM zrzesza rzeczoznawców majątkowych głównie z powiatu toruńskiego, ale także brodnickiego, włocławskiego i inowrocławskiego."

"Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia w 1993 roku została Pani Maria Michalak, która reprezentowała TSRM w latach 1993- 1996."

"Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało 18 lutego 1993 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu."

"W 2000 roku Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych."

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Gagarina 224/10; 87-100 Toruń

tel. Biuro: 609 617 396

tel. Prezes Zarządu: 502 342 742

torun.rzeczoznawcy@gmail.com

  Help