Regulamin

 

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI OPINIUJĄCEJ
Toruńskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 

§ 1

 

 1. Komisja Opiniująca działająca przy Toruńskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Toruniu, zwana dalej „Komisją Opiniującą” jest powołana do dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, na podstawie art. 157 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r., z późn. zm.; dalej: ugn).
   
 2. Komisja Opiniująca działa na podstawie statutu TSRM oraz niniejszego regulaminu.
   

 

§ 2

 

 1. Komisja Opiniująca powoływana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   
 2. Komisja Opiniująca składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 3 członków, powoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na okres kadencji władz Stowarzyszenia.
   
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Opiniującej, na wniosek Przewodniczącego Komisji, członków może zatwierdzać Zarząd Stowarzyszenia.
   

 

§ 3

 

 1. Na członka Komisji Opiniującej może być powołany rzeczoznawca majątkowy będący członkiem Stowarzyszenia:
   
  1. posiadający wyższe wykształcenie,
    
  2. posiadający co najmniej 5-cio letnią praktykę w szacowaniu nieruchomości,
    
  3. posiadający co najmniej 5-cio letni staż w Stowarzyszeniu,
    
  4. czynnie wykonujący czynności rzeczoznawcy majątkowego,
    
  5. posiadający autorytet, doświadczenie i wysokie kwalifikacje oraz umiejętność formułowania wyważonych i obiektywnych ocen i opinii.
    
 2. Osoba powołana do Komisji Opiniującej składa na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia pisemne ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście wypełniać powierzoną mi funkcję starannie i obiektywnie, powierzone mi sprawy rozstrzygać sumiennie, bezstronnie oraz zgodnie z przepisami prawa, dochować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.
   
 3. Członkowie Komisji Opiniującej są obowiązani zachować w tajemnicy fakty i informacje, o których dowiedzieli się w związku z prowadzeniem postępowania.
   
 4. Utrata członkostwa w Komisji Opiniującej następuje w przypadku:
   
  1. upływu kadencji,
    
  2. utraty prawa członka Stowarzyszenia,
    
  3. złożonej rezygnacji,
    
  4. utraty uprawnień zawodowych,
    
  5. uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
    
 5. Przewodniczący Komisji Opiniującej kieruje całokształtem prac Komisji, a szczególności:
   
  1. rozpatruje wnioski i kwalifikuje je do postępowania, względnie wniosek odrzuca,
    
  2. kalkuluje koszty postępowania i określa wysokość opłat,
    
  3. przygotowuje projekty stosownych umów,
    
 6. Przewodniczący Komisji Opiniującej może być członkiem Zespołu Opiniującego.
   
 7. W przypadku, gdy przewodniczący Komisji Opiniującej nie może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 5 lub gdy zostaje wyłączony z postępowania w konkretnej sprawie, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu Stowarzyszenia.
   

 

§ 4

 

 1. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego polega na bezstronnym sprawdzeniu przez Zespół Opiniujący, spełnienia przez rzeczoznawcę majątkowego - autora operatu szacunkowego, wymagań przepisów prawa i powszechnie obowiązujących standardów zawodowych (w przypadku braku powszechnie obowiązujących standardów zawodowych - dotyczy zasad wyceny, na które autor powołuje się w operacie), w szczególności w zakresie:
   
  1. kompletności i podstaw prawnych wyceny,
    
  2. odpowiedniości i zasadności wykorzystanych danych oraz przyjętych założeń,
    
  3. prawidłowości przyjętych podejść, metod i technik wyceny,
    
  4. właściwość i zasadność analiz, opinii i wniosków.
    
 2. W przypadku negatywnej oceny spełnienia warunków określonych w ust.1, Zespół Opiniujący wskazuje, jakie przepisy prawa i standardy nie zostały dochowane i czy może to mieć wpływ na wartość określoną w opiniowanym operacie.
   
 3. Warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania oceniającego jest przedłożenie wraz z wnioskiem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii operatu szacunkowego podlegającego ocenie.
   
 4. Ocena dotyczy operatów szacunkowych sporządzonych zarówno przez rzeczoznawców majątkowych będących członkami TSRM, jak i rzeczoznawców majątkowych niebędących członkami TSRM.
   
 5. W trybie opiniodawczym nie dokonuje się wyceny nieruchomości.
   

 

§ 5

 

 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, można dokonać w wyniku zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, w szczególności na zlecenie (dalej: Zamawiający):
   
  1. organu sprawującego nadzór nad rzeczoznawcami majątkowymi,
    
  2. osób lub instytucji które zleciły sporządzenie operatów szacunkowych,
    
  3. osób lub instytucji, które udokumentują swój interes prawny,
    
  4. organów administracji publicznej,
    
  5. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (w tym postanowień o powołaniu biegłego).
    
 2. Przewodniczący Komisji Opiniującej może odmówić wydania oceny. Odmowa wydania oceny może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach i wymaga uzasadnienia oraz zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
   
 3. Przewodniczący Komisji Opiniującej uzgadnia z Zamawiającym wysokość wynagrodzenia za sporządzenie oceny oraz termin jej wykonania.
   
 4. Po zawarciu umowy z Zamawiającym, Przewodniczący Komisji Opiniującej:
   
  1. powołuje ze składu Komisji co najmniej 2 - osobowy Zespół Opiniujący do sporządzenia oceny, wyznaczając Kierownika Zespołu,
    
  2. kieruje do Zarządu Stowarzyszenia wnioski o zawarcie z Zespołem Opiniującym stosownych umów o dzieło.
    
 5. Kierownik Zespołu Opiniującego:
   
  1. organizuje pracę Zespołu,
    
  2. zawiadamia autora lub autorów ocenianego operatu o wszczęciu postępowania opiniującego oraz o składzie Zespołu Opiniującego,
    
  3. kieruje do autorów operatów sformułowane zastrzeżenia i problemy wymagające wyjaśnienia i określa co najmniej 7 - dniowy termin udzielenia tych wyjaśnień (korespondencja Kierownika Zespołu Opiniującego z autorem operatu może odbywać się z wykorzystaniem dostępnych środków elektronicznych lub w inny uzgodniony sposób, pod warunkiem spełnienia wymagań terminowych),
    
  4. ustala termin spotkania z autorem lub autorami operatów szacunkowych, celem umożliwienia złożenia przez nich wyjaśnień i ujawnienia istotnych dla sprawy faktów (autor ocenianego operatu szacunkowego może występować w sprawie ze swoim pełnomocnikiem),
    
  5. Zespół Opiniujący winien zawrzeć w ocenie informację o sposobie uwzględnienia wyjaśnień autora ocenianego operatu lub przyczynach ich odrzucenia. Wyjaśnienia autora dotyczące oczywistych błędów operatu szacunkowego nie mogą wpłynąć na jego ocenę.
    
  6. odpowiada za terminy sporządzenia i redakcję treści oceny.
    
 6. Członkowie Zespołu Opiniującego wykonują swoje funkcje w sposób obiektywny, niezależny, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.
   
 7. Decyzje Zespołu Opiniującego zapadają zwykła większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Kierownika Zespołu Opiniującego. Każdy z członków Zespołu Opiniującego może zgłosić zdanie odrębne, które wymaga uzasadnienia.
   
 8. Członkowie Zespołu Opiniującego odpowiadają solidarnie na zasadach ogólnych wobec TSRM za sporządzenie opinii zgodnie z przepisami prawa, w szczególności za zachowanie bezstronności, zawodowej staranności i dokładności oraz uzasadnienie ocen i wniosków.
   
 9. Członek Zespołu Opiniującego obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem postępowania oceniającego chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku. Zasada ta wiąże również po ustaniu członkostwa w Komisji Opiniującej.
   
 10. W postępowaniu opiniującym nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
   

 

§ 6

 

 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w siedzibie Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Komisji, możliwe jest przeprowadzenie tego postępowania w innym miejscu zapewniającym właściwe warunki.
   
 2. Z czynności towarzyszących postępowaniu oceniającemu sporządza się stosowne protokoły i notatki. Autor operatu może złożyć wyjaśnienia pisemne.
   
 3. W przypadku, gdy autor operatu szacunkowego uchyla się od złożenia stosownych wyjaśnień, nie wyraził zgody na spotkanie, lub uzyskanie wyjaśnień z innych uzasadnionych przyczyn jest niemożliwe, opinię sporządza się bez wyjaśnień autora, zaznaczając ten fakt z uzasadnieniem przyczyn w ocenie końcowej.
   

 

§ 7

 

 1. Zespół Opiniujący po podpisaniu przedstawia ocenę Przewodniczącemu Komisji Opiniującej. W przypadku gdy przewodniczący Komisji Opiniującej nie zgadza się z treścią opinii sporządzonej przez Zespół, zwołuje Komisję Opiniującą w pełnym składzie, w celu zatwierdzenia oceny Zespołu Opiniującego. Decyzja zapada zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Opiniującej. Przewodniczący Komisji Opiniującej zaakceptowaną ocenę przekazuje kierownikowi Zespołu Opiniującego.
   
 2. Kierownik Zespołu Opiniującego przesyła ocenę autorowi ocenianego operatu szacunkowego, informując o prawie wniesienia odwołania od oceny, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Przewodniczącego Komisji Opiniującej, za pośrednictwem Kierownika Zespołu.
   
 3. Wniesienie odwołania podlega opłacie, wynoszącej 50% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. W przypadku uwzględnienia odwołania, opłata podlega zwrotowi.
   
 4. Ocena Zespołu Opiniującego ma charakter ostateczny, jeżeli autor ocenianego operatu szacunkowego nie wniesie odwołania.
   
 5. Odwołanie od opinii autora ocenianego operatu szacunkowego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, rozpatruje Zespół Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Komisji Opiniującej i dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
   
 6. W przypadku gdy w skład Zespołu Opiniującego wchodzi Przewodniczący Komisji Opiniującej, w skład Zespołu Odwoławczego, w jego miejsce wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
   
 7. Zespół Odwoławczy może:
   
  1. Orzec o bezzasadności odwołania i podtrzymać treść oceny.
    
  2. Uznać zasadność całości lub części odwołania i skierować operat szacunkowy po ponownego rozpatrzenia przez Zespół Opiniujący, wskazując jednocześnie okoliczności jakie Zespół Opiniujący powinien wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
    
  3. W szczególnych przypadkach Zespół Odwoławczy może zlecić powołanie innego Zespołu Opiniującego.
    
  4. Zespół Opiniujący, po ponownym przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie postępowania, przekazuje Przewodniczącemu Komisji Opiniującej ostateczną ocenę. Ocena ostateczna winna zawierać w swojej treści informacje o zakresie uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez autora operatu.
    

 

§ 8

 

 1. W przypadku skierowania do Stowarzyszenia wniosku o ocenę operatu szacunkowego sporządzonego przez przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego bądź członka Zarządu Stowarzyszenia, funkcje o których mowa w niniejszym regulaminie pełni przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
   

 

§ 9

 

W przypadku wydania oceny negatywnej Przewodniczący Komisji Opiniującej zamieszcza na stronie internetowej stowarzyszenia informację o tej ocenie.

 

§ 10

 

 1. W przypadku ustalenia w postępowaniu oceniającym przynależności autora operatu do stowarzyszenia będącego członkiem PFSRM, kopię sentencji oceny Przewodniczący Komisji Opiniującej może przekazać macierzystemu stowarzyszeniu rzeczoznawcy, który oceniany dokument sporządził.
   
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. drastycznych odstępstw od przepisów prawa, wielokrotnych negatywnych opinii dotyczących tego samego rzeczoznawcy majątkowego, Przewodniczący Komisji Opiniującej może przekazać stosowną informację i przedstawić wniosek Zarządowi Stowarzyszenia o skierowanie informacji do Ministra Infrastruktury.
   

 

§ 11

 

 1. Ostateczna opinia jest przesyłana Zamawiającemu oraz autorowi ocenianego operatu i nie może być udostępniana innym osobom. Egzemplarz archiwalny opinii z pełną dokumentacją pozostaje w aktach Komisji.
   
 2. W przypadku oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości lub organów ścigania, ostateczną opinie przesyła się autorowi operatu, po uprzednim uzyskaniu zgody tych organów. W przylądku brak zgody, autora operatu informuje się o zakończeniu postepowania oceniającego.
   

 

§ 12

 

Akta Komisji Opiniującej są gromadzone i przechowywane w biurze Stowarzyszenia z zachowaniem zasad poufności i tajemnicy zawodowej przez okres 5 lat.

 

§ 13

 

 1. Sporządzanie opinii jest odpłatne. Odpłatność jest kalkulowana indywidualnie i ustalana w drodze umowy pomiędzy Zamawiającym a Stowarzyszeniem.
   
 2. Na koszty postępowania składają się: wynagrodzenia członków zespołów oceniających oraz koszty ogólne ponoszone przez Stowarzyszenie.
   
 3. Wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Komisji Opiniującej pochodzą z wpłat uiszczonych przez zamawiających opinie.
   
 4. Łączne wynagrodzenie Komisji wynosi 90% wynagrodzenia ustalonego z Zamawiającym.
   
 5. Wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji i Zespołu Opiniującego za sporządzenie opinii każdorazowo reguluje Uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
   
 6. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia zawiera umowę o dzieło o sporządzenie opinii z Przewodniczącym Komisji i Zespołem Opiniującym. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zespołu Opiniującego w ramach kwoty, fo której mowa w pkt. 3 ustala Przewodniczący Komisji na wniosek Kierownika Zespołu, po sporządzeniu i zaakceptowani oceny.
   

 

§ 14

 

 1. Komisja Opiniująca składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków – nie rzadziej niż raz w roku.
   
 2. W celu podniesienia jakości opracowywanych operatów szacunkowych przez członków Stowarzyszenia, kierownicy Zespołów Opiniujących istotne uwagi z oceny przedstawiają na spotkaniach szkoleniowych, z zachowaniem danych osobowych.
   

 

§ 15

 

 1. Komisja Opiniująca odbywa corocznie minimum jedno spotkanie plenarne. Obecność członków komisji na spotkaniach jest obowiązkowa. W przypadku dwóch kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na tych spotkaniach przewodniczący Komisji występuje do Zarządu Stowarzyszenia o zawieszenie w czynnościach tych członków na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
   

 

§ 16

 

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Komisji Opiniującej sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
   
 2. Stowarzyszenie ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej członków i przewodniczącego Komisji Opiniującej z tytułu pełnionych w niej funkcji.
   
 3. Oświadczenia woli w imieniu TSRM dotyczące praw i obowiązków majątkowych w zakresie działalności Komisji Opiniującej i umowy, składane są i podpisywane przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia lub członka Zarządu Stowarzyszenia i przewodniczącego Komisji Opiniującej.
   
 4. Czynności i wynikające z nich pisma w postepowaniu opiniującym Przewodniczący Komisji wykonuje i podpisuje z upoważnienia przewodniczącego TSRM.
   
 5. Ocenę podpisują członkowie Zespołu Opiniującego jako jej autorzy oraz zatwierdza Przewodniczący. Opinia przesyłana jest Zamawiającemu wraz z pismem przewodnim podpisywanym przez Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia lub innego upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia oraz Przewodniczącego Komisji Opiniującej.
   

 

§ 17

 

Komisja prowadzi rejestr wydanych ocen. Oceny negatywne ujawnione w rejestrze wykreśla się z rejestru po upływie 1 roku od daty ich wydania.

 

 

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 2014 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin stanowi załącznik do protokołu z zebrania.

"TSRM zrzesza rzeczoznawców majątkowych głównie z powiatu toruńskiego, ale także brodnickiego, włocławskiego i inowrocławskiego."

"Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia w 1993 roku została Pani Maria Michalak, która reprezentowała TSRM w latach 1993- 1996."

"Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych powstało 18 lutego 1993 roku. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na mocy Postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu."

"W 2000 roku Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych."

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Gagarina 224/10; 87-100 Toruń

tel. Biuro: 609 617 396

tel. Prezes Zarządu: 502 342 742

torun.rzeczoznawcy@gmail.com

  Help